اخبار

نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنرشهرستان صحنه

نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان صحنه

نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنر شهرستان صحنه
روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه: نشست صمیمی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه با اصحاب فرهنگ وهنرشهرستان صحنه

روابط عمومی اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه:

بهرام فاضلی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه دردیداری صمیمی که با اصحاب فرهنگ وهنر ورسانه شهرستان صحنه در محل سالن جلسات فرمانداری این 

شهرستان برگزارگردید .هنرمندان این شهررا مستعد وبرجسته دانسته وبر حمایتهای مجموعه اداره کل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه از همه هنرمندان واصحاب فرهنگ  ورسانه تاکیدنمود.

 

درابتدای این نشست حیدریان رییس اداره فرهنگ وارشاداسلامی شهرستان صحنه گزارشی از وضیت فرهنگی وتعدادانجمنها وموسسات فرهنگی هنری ونیز برنامه های اجرا 

شده دراین شهرستان ارائه نمود سپس حیدری فرماندار این شهرستان درسخنانی با اشاره به میزان زیرساختهای موجود درشهرستان صحنه ضمن اعلام آمادگی خود ومجموعه

فرمانداری جهت توسعه وافزایش سرانه های فرهنگی هنری در شهرستان صحنه براولویت کارهای فرهنگی درسطح جامعه اشاره نمود.

 

سپس تعدادی از هنرمندان به نمایندگی از انجمنها وموسسات وصنوف فرهنگی به بیان نظرات . درخواستها وپیشنهادات خود پرداختند که مهمترین درخواستها شامل ساخت

گالری نمایشگاهی جهت ارائه آثار هنری . تاسیس خانه تنبور-برپایی جشنواره های دائمی فرهنگی هنری -بیمه هنرمندان از مهمترین این درخواستها بود.

 

بهرام فاضلی مدیرکل فرهنگ وارشاداسلامی استان کرمانشاه در پایان ضمن جمع بندی مطالب ارائه شده در نشست .اختصاص مبلغ صدمیلیون تومان اعتبار جهت ساخت 

گالری نمایشگاهی - صدور مجوز خانه تنبور ونیز اختصاص چند جشنواره فرهنگی هنری را بصورت دائمی در شهرستان صحنه را پیشنهاد ومصوب نمودند وخواستار حمایتهای

سایر ارگانها وادارات بویژه شهرداری وشورای شهر از توسعه ونیز برگزاری برنامه های فرهنگی وهنری شدند.

 

۱۱ مهر ۱۳۹۸ ۰۹:۴۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید